Enerji Yöneticiliği : http://www.enerjikimlikbelge.net/enerji-yoneticiligi

Bina Etüt Proje Hizmetleri : http://www.enerjikimlikbelge.net/etut-proje

Enerji Kimlik Belgesi (Eski ve Yeni tüm binalara Bakanlıkça yetkiliyiz) : http://www.enerjikimlikbelge.net/

Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) : 

Bina Isı Yalıtımı - Mantolama

____________________________________________________________________________________________

 

İŞLETMELERDE ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması ,tasarruf sağlanması,eğitim ve biliçlendirmenin oluşturulması,verimlilik arttırıcı projelerin desteklenmesi ve uygulanması amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu yayınlanmıştır.

Enerji Yöneticisi Nedir ?

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu enerji yöneticisi veya buna ek olarak bina/sanayi etüt proje eğitim sertifikasına sahip kişidir.

Enerji Yöneticisi Bulundurmama Cezası 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde 1121 TL’den başlayıp 112780 TL’ye kadar çıkabilmektedir. ( Bu rakam ilgili kanunca güncellenmektedir.)

Enerji Verimliliği

Binalarda yaşam standartı ve hizmet kalitesinin,endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji Yöneticisi Bulundurması Zorunlu Olan İşletmeler

Konut Dışı Binalarda(Otel,Hastane,Okul,Kamu Binaları…)

Toplam İnşaat alanı en az 20 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Toplam İnşaat alanı en az 10 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan Kamu binalarında enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Endüstriyel İşletmelerde Yıllık Enerji Tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi atamak

50 bin TEP ve üzeri olan işletmelerde enerji yöneticisi sorumluluğunda Enerji Yönetim Birimi oluşturmak zorunludur.

OSB’lerdeki Yıllık Enerji Tüketimi 1000 TEP’in altındaki işletmelerde Enerji Yönetim Birimi oluşturulması zorunludur.

100 MW ve üzeri kurulu güce sahip Elektrik Üretim Santrallerinde yine Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur.

Hizmet Verilecek İşletmeye Ait TEP Hesapları Firmamız Tarafından Ücretsiz Yapılmaktadır.

 

Talep edilmesi halinde işletme personellerine eğitim verilebilmektedir.

Eğitim Programı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Enerji Verimliliği,Kanun ve Mevzuatı

Enerji Verimliliği Teknikleri

Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi Uygulama ve Operasyonu

Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık ve Yetkinliklerin Arttırılması

Enerji Tüketim Profilinin Çıkartılması

Enerji Yönetim Eylem ve Planlarının Oluşturulması

İşletmede Enerji Verimliliği Tasarruf Potansiyellerinin Çıkartılması

Enerji Verimliliği Portalı

Pompalarda Enerji Verimliliği

Fanlarda Enerji Verimliliği

Buhar Kazanlarında Enerji Verimliliği

Buhar-Sıcak Su Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Isıtma-Havalandırma-Soğutma Sistemleri

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

Basınçlı Hava Sistemleri

Aydınlatmada Verimlilik

Değişken Frekanslı Sürücüler(VFD)

Elektrik Motorlarında Verimlilik Uygulamaları

Yenilenebilir Enerjiler

Operasyonel Kontroller

Enerji Etütü Verimlilik Arttırıcı Projeler

 

Etüd : Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmaları ifade eder.

Enerji etüdü: Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

Enerji Etütünün Aşamaları : Ön Etüt,Detaylı Etüt ve sonuçta VAP(Verimlilik Arttırıcı Proje)

  • M.5-16 : Şirketler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar kendisini yetkilendiren kuruma yıllık faaliyet raporu sunar. Şirket tarafından yapılan etüt raporları ve hazırlanan projeler faaliyet raporlarının ayrılmaz bir parçası ve eki olarak sunulur.

  • M.6-13/b : Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilebilmesi için etüt, proje ve danışmanlık konusunda hizmet veriyor olmak şarttır.

  • M.10-b: Yıllık toplam enerji tüketimi beşbin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.

  • M.30-1 : Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her on yılda bir yenilenir. Genel Müdürlük tarafından bu etütlerin yapılmasında yıllık toplam enerji tüketimi yüksek olan binalara öncelik verilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu etütlerin yapılması için gerekli koşulları sağlar. Etüdün tamamlanmasını takip eden yıllarda kurum ve kuruluşların bütçelerinde bakım ve idameye ilişkin konulan ödenekler öncelikle bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve uygulanması için kullanılır.

M.30-2 : Kamu kesiminde ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporların ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer sureti ilgili kurum veya kuruluş tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

M.31 : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerle belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları için hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak tüzel kişinin 6 ncı madde kapsamında yetkilendirilmiş olması şarttır.

Paylaş